Privacyverklaring

Privacyverklaring

Focus Care Pharmaceuticals B.V. hecht waarde aan het open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Omdat we verschillende soorten persoonsgegevens registreren is een onderverdeling gemaakt naar doelgroep.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Focus Care is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt uw persoonsgegevens opvragen via dataprotection@focuscare.nl.

Recht op correctie:
U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze incorrect of onvolledig zijn. U kunt de wijziging doorgeven via dataprotection@focuscare.nl.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij Focus Care te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

1.) u hebt een lopende klacht
2.) u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
3.) u hebt nog niet voldaan aan een betalingsverplichting
4.) indien deze gegevens nodig zijn in verband met wetgeving

Recht op dataportabiliteit:
Wanneer Focus Care uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Focus Care. Focus Care zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij Focus Care een rechtsgrondslag kan aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Data Protection Officer:
We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een juiste manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via dataprotection@focuscare.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Focus Care uw persoonsgegevens niet correct verwerkt vragen wij u om dit te melden bij ons zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

1.Klanten en leveranciers

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw leveringen, bestellingen en retourzendingen te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering. Tevens bewaren we gegevens om vragen te beantwoorden, klachten en garantiezaken voor producten af te kunnen handelen. Tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

-contactgegevens en/of klantnummer, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
-betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
-bestelgegevens
-transactiebedrag
-transactiegegevens
-aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Onze Focus Care medewerkers die gelieerd zijn aan het proces van bestellen tot betalen. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan derden te weten magazijn- en distributiepartners in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling en aan incassobureaus indien van toepassing.

Met deze derden hebben wij een gebruikersovereenkomst afgesloten om vast te leggen dat ook zij op een juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten na te komen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang u werkzaam bent bij een actieve klant of leverancier bent of totdat u aangeeft uw persoonsgegevens te willen verwijderen. Bovendien bewaren we uw gegevens overeenkomstig de bewaartermijn zoals neergelegd in Nederlandse fiscale regelgeving.

2.Gebruiker/Zorgprofessional

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Indien u medische vragen, bijwerkingen en klachten ten aanzien van het gebruik van onze producten telefonisch of via e-mail bij ons meldt zullen we deze registeren en hierbij ook uw contactgegevens vastleggen. Deze contactgegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te nemen m.b.t. de specifiek door u gestelde of gemelde medische vragen, bijwerkingen en klachten met het oog op follow-up, het verkrijgen van meer informatie en om antwoord te kunnen geven op uw vragen. Patiëntinformatie m.b.t. een bijwerking wordt geregistreerd om aan onze wettelijke plicht te kunnen voldoen om de veiligheid van de producten die wij op de markt brengen te kunnen bewaken.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
-Contactgegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
-Initialen, geboortedatum, geslacht, leeftijd of leeftijdscategorie, relevante informatie voor de gemelde bijwerking (o.a. eventuele medische geschiedenis, comedicatie), eventueel contactgegevens van uw voorschrijver/apotheek (bij melding van een bijwerking).

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Intern hebben de medewerkers van Focus Care die verantwoordelijk zijn voor het registreren en opvolgen van medische vragen, bijwerkingen en klachten toegang tot persoonsgegevens. Verder hebben wij de verplichting om bijwerkingen te melden aan nationale of Europese autoriteiten t.b.v. geneesmiddelenbewaking, dit zijn de ontvangers van persoonsgegevens. Hiernaast is het mogelijk dat de persoonlijke gegevens verzameld voor de registratie van een bijwerking, gedeeld worden met derden indien zij verantwoordelijk zijn voor het melden van de bijwerking van een specifiek product óf indien verplichtingen m.b.t. het uitwisselen van informatie rondom productveiligheid dit noodzakelijk maken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
1. Medische vragen: de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming die u geeft bij het melden van de medische vraag.

2. Kwaliteitsklachten: de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Europese wetgeving inzake Good Manufacturing Practice (EU-GMP).

3. Bijwerkingen: wetgeving omtrent geneesmiddelenbewaking vereist dat wij als leverancier van onze producten de bijwerkingen registreren en dat deze traceerbaar zijn. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is over melders zodat wij contact met u kunnen opnemen om de bijwerking zo volledig mogelijk te kunnen registreren.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren en uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens (via dataprotection@focuscare.nl). Informatie verzameld in het kader van bijwerkingen kunnen wij op juridische grondslag echter niet verwijderen, tenzij de geregistreerde informatie onjuist is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
1. Medische vragen: de bewaartermijn van medische vragen is 2 jaar. Na deze termijn worden de medische gegevens geanonimiseerd opgeslagen.

2. Kwaliteitsklachten: de bewaartermijn van kwaliteitsklachten is 5 jaar. Na deze termijn worden de kwaliteitsklachten geanonimiseerd opgeslagen.

3. Bijwerkingen: de bewaartermijn van bijwerkingen is tot 10 jaar na het verlopen van de handelsvergunning.

3. Direct Marketing

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.

Om uw ervaring met Focus Care en haar producten te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan en nodigen we u uit voor presentaties en kennisbijeenkomsten. Dit alles strikt binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving, zoals de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR).

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

– contactgegevens: naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt door onze Marketing en Sales medewerkers om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Bovendien geldt de grondslag gerechtvaardigd belang wanneer wij u informeren over een soortgelijke product of dienst.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing. Per direct verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.

4. Overige partners

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om strategisch overleg te voeren, kennis uit te wisselen dan wel een tender uit te kunnen brengen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

– contactgegevens: naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Onze Focus medewerkers. Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd aan derden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Per direct verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Focus Care is distributeur van

Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM Zaandam

+31 (0)85 – 792 08 00

FC0682021